کابینەکی مطعةمة
کابینەکی مطعةمة
نرخی فرۆشتن $30
بەرواری دانان 2019-04-14
شوێن Erbil
ناوی فرۆشیار فرۆشیار
07504243767
زانیاری زیاتر ‌

360دريزي /240 باني / 250 بةرزة
كامل ئةشياي تيداية
قاب بة هةموو جورةكاني
تةلةفزيون
مةكينةي كولةبةروزة
تةباخيكي كةورةي شةش جاوة
12 قةنةفةي بجوك
10 ميزي داري بجوك
15 كورسي بلاستيك
15 ميزي بجوك بلاستيك
4 ميزي كةورةي بلاستيك
سةلاجةيةك
مةكينةي فينگةر
قةلينةك غاز
مافوريكي فريزي 8 مةتري
زور شتي تر
30 وةرةقة

کۆدی ریکلام 1159499 ژمارەی بینین 3303