. بة قياسى 250سم بةرزى و 270 بانى بؤ هةر باجةيةك واتا دوو بارجة دريَزى دةكاتة 5.40م دريزى .ميز بؤ ئوفيس و برسكة ياخود ئالوكورى دراو بةكارديت. وة جامى سكوريتى بؤ كراوة و 12جةكمةجى هةية
. بة قياسى 250سم بةرزى و 270 بانى بؤ هةر باجةيةك واتا دوو بارجة دريَزى دةكاتة 5.40م دريزى .ميز بؤ ئوفيس و برسكة ياخود ئالوكورى دراو بةكارديت. وة جامى سكوريتى بؤ كراوة و 12جةكمةجى هةية
نرخی فرۆشتن $$1200
بەرواری دانان 2019-02-10
شوێن Erbil
ناوی فرۆشیار kurdshopping
07804029095
زانیاری زیاتر ‌

. بة قياسى 250سم بةرزى و 270 بانى بؤ هةر باجةيةك واتا دوو بارجة دريَزى دةكاتة 5.40م دريزى
.ميز بؤ ئوفيس و برسكة ياخود ئالوكورى دراو بةكارديت.
.وة جامى سكوريتى بؤ كراوة و 12جةكمةجى هةية


کۆدی ریکلام 1153139 ژمارەی بینین 204